Povinně zveřejňované informace

KRONIES, s.r.o.
IČ: 09481354
sídlo: Anny Letenské 1452/5a, 72525, Ostrava
tel: (+420) 604 694 099 

Informace sdělované podle zákona 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění

Pojišťovací zprostředkovatel tímto dle ust. § 88 ZDP informuje klienta o následujících skutečnostech: 

1. Pojišťovací zprostředkovatel je evidován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou jako samostatný zprostředkovatel. Zápis v registru lze ověřit dle seznamů zveřejňovaných Českou národní bankou, ve Finančním zpravodaji nebo na internetové adrese https://www.cnb.cz

2. Seznam pojišťoven, pro které je ke dni uzavření této smlouvy pojišťovací zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění, je dostupný na webových stránkách pojišťovacího zprostředkovatele www.kronies.cz.

3. Pojišťovací zprostředkovatel nemá jakýkoliv přímý či nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu žádné pojišťovny převyšující 10 %.

4. Žádná pojišťovna ani osoba ovládající nějakou pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, který by převyšoval 10 %.

Klient a ostatní dotčené osoby jsou oprávněni se obracet se svými stížnostmi na pojišťovacího zprostředkovatele na níže uvedené instituce:

  • vedení společnosti KRONIES, s.r.o. - tel. (+420) 604 694 099,  e‑mail:      reklamace@kronies.cz;
  • Českou národní banku - tel. (+420) 224 411 111; e-mail: info@cnb.cz,  podatelna@cnb.cz
  • finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v případě životního pojištění;
  • Českou obchodní inspekci v případě neživotního pojištění;
  • příslušnou pojišťovnu;
  • a/nebo jsou oprávněni podat na pojišťovacího zprostředkovatele žalobu u příslušného soudu.